Những bài cầu nguyện và nghi lễ đã có sẵn

Thư viện tài liệu cho người Việt

  1. Welcome message from Khentrul Rinpoche

  1. 002 - NGUYỆN ƯỚC VỀ CÕI SHAMBHALA TỐI THƯỢNG

  2. 006 - NGUYỆN CẦU CÕI SHAMBHALA HIỂN LỘ

  3. 013 - BÀI NGUYỆN TÁI SINH VÀO CÕI SHAMBHALA TỐI THƯỢNG

  4. 014 - BÀI CẦU NGUYỆN CỰC NGẮN VỀ CÕI SHAMBHALA

Về khóa học này

 • Bản ghi âm thanh
 • Tải xuống văn bản

Ủng hộ các nhóm thông dịch Dzokden

Hãy tìm hiểu làm cách nào để bạn có thể làm thiện nguyện hoặc cúng dường để giúp cho giáo lý Pháp Thời Luân (Kalachakra) được phiên dịch ra mọi ngôn ngữ